Συνοδοιπόροι των αιώνων ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός;

0
41

Πώς είναι δυνατόν ορισμένοι να πολεμούν με πάθος τον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό, όταν είναι γνωστόν ότι εδώ και 2.000 χρόνια τα δύο αυτά μεγέθη συνοδοιπόρησαν αρμονικά μέχρι σήμερα; Χτυπούν την Εκκλησία, το μόνο ζωντανό κομμάτι του Ελληνισμού, που διατηρεί αναλλοίωτη την ελληνική γλώσσα, όταν κάποιοι κύριοι όχι μόνον την αρνούνται, αλλά δεν διστάζουν να κάνουν τηλεοπτικές εκπομπές με ξενικά ονόματα και ξενικούς τίτλους!.. Διαβάστε τι έγραφε σε βιβλίο μας ο αείμνηστος πανεπιστημιακός δάσκαλος Γεώργιος Αθ. Τουρλίδης!..

Η μετ’ επιστήμης ιστορική και θρησκειολογική έρευνα υπήρξεν άκρως δαψιλής εις την βιβλιογραφικήν παραγωγήν σχετικώς με τον φιλοσοφικόν συγκρητισμόν της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφικής διανοήσεως και του Μονοθεϊστικού Χριστιανικού Ιδεαλισμού, καθ’ όσον τα δύο αυτά μεγάλα κοινωνικά ρεύματα απετέλεσαν την βάσιν της Ανθρωπιστικής Μεταρρυθμίσεως εις όλην την τότε Οικουμένη και ως ζώσα προσφορά εις αυτήν απετέλεσε τον θεμελιώδη κανόνα του πολιτιστικού γίγνεσθαι εις την επικράτειαν της θρησκείας.

Ιστορικώς ο Χριστιανισμός, ως θρησκεία και ως κοινωνική φιλοσοφία, ενεφανίσθη κατά την περίοδον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία εξικνείτο από την Μεγάλην Βρεττανίαν έως τας Ινδίας και από την Βόρειον Αφρικήν έως την Βόρειον Ευρώπην , περιλαμβάνουσα δύο ωκεανούς, τον Ατλαντικόν και τον Ινδικόν και δύο θαλάσσας, την Βόρειον θάλασσαν και την Μεσόγειον θάλασσαν, ως πληροφορούν ημάς οι Ρωμαίοι συγγραφείς Οράτιος, Τάκιτος, Τίτος Λίβιος και πολλοί άλλοι.

Χαρακτηριστικώς δηλούμεν ότι ο κεκμηκώς αρχαίος Ελληνικός πολυθεϊσμός, διατυπωθείς δια του όρου «άγνωστος Θεός» οιωνεί ανέμενε το Μονοθεϊστικό κίνημα του Χριστιανισμού δια να διευρύνη την ωριμότητα του Ελληνικού πνεύματος ως προς τον χώρον της κοινωνικής φιλοσοφίας και να δημιουργηθή ούτως η κράσις των δύο θρησκειών εις μίαν παγκόσμιον και άκρως εναργή νέαν θρησκευτικήν κοσμοκρατορίαν ήτοι ο Εξελληνισμένος Χριστιανισμός, κατ’ αναλογίαν και πρότυπον προς τον προϋπάρξαντα κοινωνικώς και πολιτικώς Ελληνορωμαϊκόν πολιτισμόν.

Κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, από της εμφανίσεως και έως της επισήμου εδραιώσεως και αναγνωρίσεως του Χριστιανισμού, ο κοινωνικός θεσμός της Ρωμαϊκής Πολιτείας εδοκιμάσθη και ηπειλήθη εκ των ανακυψασών καινοφανών θρησκευτικών ιδεωδών της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Ο Ελληνισμός περιέβαλε γλωσσικώς την χριστιανικήν θρησκείαν, καταστήσας αυτήν διεθνή και απετέλεσεν κατ’ αυτόν τον τρόπον, κατ’ επιλογήν, συνέχειαν της Αρχαίας Ελληνικής διανοήσεως και σκέψεως.

Εθεώρησα σκόπιμον την από Ρωμαϊκής πλευράς ανάλυσιν του παρόντος συγγράμματος του εκπρεπούς συγγραφέως κ. Άγγελου Σακκέτου δια να καταστήσω σαφή τρία γεγονότα: α) Την Ρωμαϊκήν κατάκτησιν, β) την Ελληνικήν διόρασιν και γ) την Χριστιανικήν καταξίωσιν.

Τα τρία αυτά, κατά την έποψίν μας γεγονότα, αποτελούν θεμελιώδη σταθμόν εις την εξελικτικήν πορείαν του ανθρωπίνου γένους δικαιώνοντα και καταξιώνοντα πλήρως τόσον το πλατωνικόν «λόγον διδόναι» όσον και το Αποκαλυπτικόν «εν αρχή ην ο Λόγος». (Αθήναι, 1/12/2003)

Γεώργιος Αθ. Τουρλίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Για την αντιγραφή
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ