Πάτρα: Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο η Επιτροπή παρακολούθησης για την Ολυμπία Οδό

0
62

Η σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα θα απασχολήσει το Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας που συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα.

Δεδομένου ότι παραμένει κρίσιμο το ζήτημα τόσο της εξέλιξης των δημοπρατημένων τμημάτων για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος, αλλά και αναγκαία η παρακολούθηση των ενεργειών που σχεδιάζονται για τα υπολειπόμενα τμήματα του άξονα, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόκειται να προτείνει τη σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση εισάγονται προς συζήτηση τα έργα βελτίωσης και άρσης της επικινδυνότητας δρόμων που οδηγούν σε έξι Ιερές Μονέςκαι Ιερά προσκυνήματα που βρίσκονται στην Π.Ε Αχαΐας. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού ύψους 6.800.000 ευρώ.

Επίσης, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού 21 από Τσιβλό έως Ποταμιά», προϋπολογισμούς 1.500.000 ευρώ, όπως επίσης τα «έργα Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δ.Ε Πλατάνου δήμου Ναυπακτίας».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου για την παρακολούθηση του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα.

(εισηγητής :Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

κ. Γεώργιος Παν. Αγγελόπουλος)

Έγκριση υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΔΕ για την εφαρμογή των μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΠΔΕ», Π/Υ#6.800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 21 ΑΠΟ ΤΣΙΒΛΟ ΕΩΣ ΠΟΤΑΜΙΑ», Π/Υ #1.500.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε ,για την υλοποίηση του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΜ07100005 της ΣΑΜ 071 του Π.Δ.Ε ,για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΝ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

7. Εξουσιοδότηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για υπογραφή από κοινού με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της διάλυσης του από 19.9.2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», συμβατικής αμοιβής 35.080,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.2.δ του Ν.3316/2005, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής των πιστοποιήσεων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο μηνών, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 30 του ιδίου Νόμου, και χωρίς αποζημίωση κατ’ άρθρο 36 του ανωτέρω νόμου.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» προϋπολογισμού 2.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 ).

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

9. Έγκριση τρόπου ανάθεσης δύο (2) υποέργων του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών από Θεομηνία στις 28.2.2018 σε Δήμους της Π.Ε. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού 4.175.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 801, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 ).

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

10. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ #649.760,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

& Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

11. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία της μελέτης: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ΠΕ Αχαΐας για την τριετία 2019-2021» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 2.000.000,00€, κωδικού 2018ΕΠ50100000.»

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

12. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018, 98/2018, 129/2018 και 154/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

κ. Παναγιώτης Μπράμος)

13. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», προϋπολογισμού 135.000,00€, με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

14. Έγκριση ανοίγματος νέου Τραπεζικού Λογαριασμού στη Τράπεζα Πειραιώς με τίτλο «Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών», για την είσπραξη των Τελών Βόσκησης από τις Περιφέρειες.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ