Κάπως έτσι τρύπησε ο κουβάς και τα 511,3 δισεκατομμύρια, έγιναν 25…! – του Τζ. Γκούσκου

0
119

Του οικονομολόγου Τζανή Γκούσκου

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ήρθε στην δημοσιότητα το σχέδιο «Eureka», επινόησης της γερμανικής εταιρείας Roland Berger (συμβούλων τηςMerkel), σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν η εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας, ύψους 125 δισεκ., σε εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο προκειμένου να μειωθεί έως το 2022 το Ελληνικό δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, προβλεπόταν η μείωση του δημόσιου χρέους στο 88% του ΑΕΠ, δηλ. από 322 δισεκ. (2011) στα 150 δισεκ. (2022).

Προηγουμένως, τον Ιούλιο του 2011, ιδρύθηκε (N. 3986/2011) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στο οποίο εισφέρονται ανεπίστρεπτα όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου προκειμένου να εκποιηθούν. Όπως αναφέρεται στο καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριος στόχος του είναι «…η προσέλκυση σημαντικών διεθνών κεφαλαίων, που θα συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και θα τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη».
Σύμφωνα με τη λειτουργική του δομή, προβλέπεται ότι, το Δ/Σ του ΤΑΙΠΕΔ θα πλαισιώνεται από 7μελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (τραπεζικά στελέχη ξένους συμβούλους κλπ.,), στον διορισμό των οποίων θα έχουν αποφασιστικό ρόλο οι δανειστές, καθώς και ότι, τα έσοδα των εκποιήσεων θα μεταφέρονται εντός 10ημέρου σε ειδικό λογαριασμό που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, από τα οποία θα καλύπτονται οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά (8/12/2012) και αφού ήρθαν στη δημοσιότητα σοβαρές αναφορές για την ύπαρξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ελλάδα, η Deutsche Bank κάνει λόγο ότι τ’ αποθέματα ανέρχονται στα 423 δισεκ..

Τον Μάιο 2016, με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου Ν. 4389/2016, ιδρύεται η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) στην οποία εισφέρεται το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και των εποπτευόντων οργανισμών. Σύμφωνα με το νόμο, στην ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείο συνεισφέρονται οι Άμεσες Θυγατρικές στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το 100%:
α) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
β) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»),
γ) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ»),
καθώς και οι Λοιπές Θυγατρικές που αφορούν δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συμμετέχει το Δημόσιο (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΘ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΕΤΒΑ-Βιομηχανικές Περιοχές, Οδικές Συγκοινωνίες, Ελληνικά Ταχυδρομεία, HELLEXPO, Ελληνικές Αλυκές, κλπ.).

Κατά την σύσταση της ΕΕΣΥΠ, προβλέπεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρθει στα 40.000.000 ευρώ και θα καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο (μοναδικός μέτοχος). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 03.03.2017 απόφασή του πιστοποίησε τη μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα την καταβολή του ποσού των 10.000.000 ευρώ, από πλευράς Δημοσίου, που αντιστοιχεί στην κάλυψη του 25% της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Ωστόσο, παρά τον διαφαινόμενο πλήρη έλεγχο από πευράς Δημοσίου τηςΕΕΣΥΠ, παρατηρούμε τα εξής: 

Α/ Στο άρ. 184 ν. 4389/2016 παρ. 4, αναφέρεται ότι: Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α`314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

Β/ Στο Τμήμα ΙΙ του Καταστατικού παρ. 1 «Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου»αναφέρονται τα εξής:

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, ως εξής:
α) Τρία μέλη επιλέγονται από τον Μοναδικό Μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που ενεργούν από κοινού,
β) Δύο μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Γ/ Επί πλέον, το άρθρο 109 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει ότι, εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν καταφέρει να αποπληρώσει κάποια δόση του δανείου ύψους 86 δισεκ.. ευρώ που συμφωνήθηκε με το τρίτο Μνημόνιο, τότε οι δανειστές θα μπορούν να προχωρήσουν σε ρευστοποίηση των ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν περάσει στο ΕΕΣΥΠ -Υπερταμείο:

“Η ΕΕΣΥΠ αμετάκλητα και άνευ όρων:

α/ Εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος-μέλος των υποχρεώσεων του δικαιούχου-κράτους μέλους βάσει της σύμβασης.


β/ Υπόσχεται στον ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος-μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25.000.000.000 ευρώ


και

γ/ Συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, αλλά λόγω μη εκτελεστότητας, ακυρότητας ή παρανομίας δεν καταβάλλεται την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει εγγύησης”.


Αυτό σημαίνει ότι βάσει της συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τον ESM, ακόμη και για εγγυήσεις που καθίστανται άκυρες, θα πρέπει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM) να αποζημιώνεται.

Δεν αναφέρεται σε τι αφορούν αυτές οι εγγυήσεις, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε εφ’ όσον αναφέρονται στον ESM:

α/ εγγυήσεις που έχουν δοθεί από τις άμεσες θυγατρικές (ΤΧΣ, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ),

β/ εγγυήσεις που έχουν δοθεί από τις λοιπές θυγατρικές (ΔΕΚΟ κλπ)

γ/ εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που αφορούν στη χρηματοδότηση Τραπεζών σύμφωνα με τον νόμο 3723/2008 (επί Καραμανλή και μεταγενέστερα) περί «στήριξης της ελληνικής οικονομίας». Το μέγεθος των εγγυήσεων στις Τράπεζες είναι πλέον απόρρητο και το ξέρουν μόνο τα αρμόδια υπουργεία και οι ίδιες οι τράπεζες, ωστόσο γνωρίζουμε ότι έχουν καταγραφεί σε ΦΕΚ και ανέρχονται στα 233 δισεκ. ευρώ. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 10.119 ακινήτων…

Ας δούμε τώρα τι έχει συμβεί με την παραχώρηση 10.119 ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, στην ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείο.

Διαβάζουμε στο ΦΕΚ 2317/19.6.2018 (αφορά εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών:

“Λαμβάνοντας υπ’όψιν κλπ, κλπ,

ζ. Το από 14 Ιουνίου 2018 γραπτό αίτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με τη επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π), με εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου αυτής προς τον Υπουργό Οικονομικών,

η. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) 10.119 ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στο Παράρτημα Ι, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα και στο υπό στοιχείο ζ γραπτό αίτημα της ΕΕΣΥΠ”.

Και, σύμφωνα με την εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου της ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείου προς τον Υπουργό Οικονομικών, αυτός με τη σειρά του, έστειλε εντολή στις κατά τόπους υπηρεσίες, να του αποστείλουν τους προδιαγεγραμμένους κωδικούς (ΚΑΕΚ) 10.119 ακινήτων, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ δε αυτών και μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κλπ, κλπ. Και, αφού η λίστα με τα ΚΑΕΚ 10.119 ακινήτων εστάλη προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να περάσουν στην ιδιοκτησία της ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείου, αρχίζουν κάποιες αντιδράσεις από αρχαιολόγους κλπ, όσον αφορά τη νομιμότητα αυτών των μεταβιβάσεων.
Θ’ απαντήσει το υπουργείο οικονομικών ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας, καθ’ ότι πολλά απ’αυτά εμπίπτουν σε υπερκείμενους νόμους 
περί αιγιαλών, περιοχές Ramsar & Natura, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. Συμπερασματικά (θα τονίσει): Καμία μεταφορά ακινήτου δεν συντελείται εάν συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016. Οτιδήποτε άλλο διακινείται ή τάχα “αποκαλύπτεται” ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Για να δούμε τι λέει στο τέλος το άρθρο 196…

Άρθρο 196. Διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ

 1. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΤ και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
  α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
  β. περιοχές Ramsar,
  γ. περιοχές Natura,
  δ. αρχαιολογικοί χώροι, ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής.
  Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στο δια ταύτα: Θα το σαλαμοποιήσουν όσο τους παίρνει μέσω της ανωτέρω εξαίρεσης και 10.119 ακίνητα, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ. θα περάσουν στην ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείο.

Ας αφήσουμε τα 10.119 ακίνητα. Ας αφήσουμε και τη δομημένη επιφάνεια 22.601 τ.μ., Όμως, εκείνα τα 511.357.451 τ.μ. συνολικού εμβαδού γης, τι αξία έχουν;;;

Τι αξία έχουν τα φιλέτα!, όχι λιγότερο από 1.000 ευρώ το τ.μ., ήτοι σε σύνολο 511,3 δισεκ. ευρώ. Η Roland Berger, για να μην πέσει έξω, τάχε υπολογίσει στα125 δισεκ. το 2011. Στο μεσοδιάστημα, καταφέρανε σήμερα, μέσω της ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείου, να τα πάνε στα 25 δισεκ. ευρώ.

Και δεν είναι μόνο αυτό, κάτω απ’ τα υπερκείμενα των 511.357.451 τ.μ, υποθάλπουν τα Υποκείμενα. Όπου και να σκάψεις, θα βρεις κάτι απ’ την πολιτιστική μας κληρονομιά, απ’ την Κυκλαδική, μέχρι τη Μινωική, την Αρχαϊκή και την Αλεξανδρινή περίοδο, που είναι κληρονομιά γενεών και γενεών Ελλήνων εις τον Αιὠνα τον άπαντα. Στα υπόγεια των μουσείων υπάρχουν αρχαία που δεν έχουν ταξινομηθεί και κανείς δεν θα τα πάρει χαμπάρι αν λείψουν.

Ελλάδα σε κλέβουν από παντού, σε υποτιμάνε, σε ξεπουλάνε, σε ξεντερίζουνε, και συ!, ως μάνα!, κοιτάς να βυζάξεις τον κόσμο παραπέρα.

Ελλάδα, κανείς δε γνοιάζεται για τις πληγές σου και τα παλιά συντρίμμια σου. Τ’ αρχαία μας εδώ, είναι σωσίβιο ν’ αρπαχτούνε οι ναυαγισμένοι έμποροι και τοκογλύφοι όλων των εθνών.
Ελλάδα του πολιτισμού, σωσίβιο του κόσμου μες τη φουρτούνα του κόσμου.
Ελλάδα, ή υψώνεις αυχένα τώρα, ή σκύβεις να σε καρατομήσουνε.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ